Relacja z seminarium „Polska droga do niepodległości” / Reportaje sobre el seminario „La via polonesa cap a la independència”.

Share:

Autor reportażu w wersji polskiej i hiszpańskiej oraz zdjęć: Pedro Gutiérrez
El autor del reportaje en polaco y castellano, las fotos: Pedro Gutiérrez

W tym tygodniu mieliśmy możliwość zobaczyć międzynarodową konferencję pod tytułem „Polska droga do niepodległości”, która miała miejsce w Muzeum Historii Miasta Barcelona. Muzeum to znajduje się bardzo blisko stacji metra Barceloneta. To piękne miejsce, gdzie zawsze możemy nauczyć się czegoś nowego i w tym dniu mogliśmy dowiedzieć się więcej o historii Polski.

En esta semana tuvimos oportunidad de ver una conferencia internacional bajo el título “Polonia camino a la Independencia” que tuvó lugar en el museo histórico de la ciudad de Barcelona. El museo de historia se situa muy cerca de la estación de metro de Barceloneta y es un bonito lugar donde siempre podemos aprender algo nuevo y en este día pudimos conocer más sobre la historia de Polonia.

Ja jestem Katalończykiem, i chociaż w dzisiejszych czasach mówimy o niepodległości Katalonii, miałem tylko jedno życzenie: dowiedzieć się więcej o historii Polski XIX wieku aż do roku 1989. Byłem realistą i myślałem, że na konferencji mogło zostać powiedzianych jednocześnie wiele rzeczy o Katalonii, ale osobiście uważam, że jesteśmy różnymi przypadkami. Na szczęście na konferencji nie tylko mówiono o porównaniach między nami. Na początek, Pau Freixa mówił bardzo dobrze o długiej walce o wolność Polski. Mówił prawie pół godziny i bardzo mi się podobało, ponieważ wie dużo o Polsce. Potem mówiła Olga Glondys i dowiedzieliśmy się ogólnie wiele rzeczy o Hiszpanii i Polsce. Również bardzo mi się podobało.

Yo soy catalán y aunque en la actualidad hablamos de la independencia de Cataluña, sólo tenía un deseo: aprender más sobre Polonia del siglo XIX hasta el año 1989. Era realista y pensaba que la conferencia podía decir muchas cosas sobre Cataluña al mismo tiempo pero personalmente desde mi punto de vista yo creo que somos diferentes casos. Afortunadamente, en la conferencia no sólo habló sobre comparaciones entre nosotros. Al principio, Pau Freixa habló muy bien sobre la larga lucha para alcanzar la libertad en Polonia. El habló casi media hora y me gustó mucho ya que conoce mucho sobre Polonia. Luego, Olga Glondys habló y conocimos en general también muchas cosas sobre España y Polonia. Me gustó mucho también desde mi punto de vista.

Później zabrał głos Xavier Casals, który powiedział, że nie jest specjalistą od Polski i w pewnym sensie było logiczne, że mówił głównie o Katalonii i nie mógł przekazać wiele informacji o historii Polski. Jakkolwiek, to było również dla mnie interesujące, ale mniej niż Pau i Olga, bo z tego co wiem, wielu z nas było ciekawych Polski.

Xavier Casals habló más tarde y el dijó que no es especialista sobre Polonia y en cierto sentido es lógico que sólo habló principalmente sobre Cataluña y no podía difundir mucha información sobre la historia de Polonia. De todos modos, también fue interesante pero menos que Pau y Olga para mí, porque por lo que sé, muchos de nosotros estabamos curiosos sobre Polonia.

Na zakończenie powiedziałbym, że ostatecznie było nas 20/25 osób na sali i powiem wam, że moim skromnym zdaniem warto było tam pójść i możemy być wdzięczni, że istnieje szansa dla obcokrajowców i Polaków, aby dowiedzieć się więcej o Polsce.

Para concluír, diría que finalmente fuimos 20/25 personas en la sala y os diré que mereció la pena ir en mi humilde opinión y debemos agradecer que existe la oportunidad para conocer más sobre Polonia para extranjeros y polacos.

Share: