COVID-19 W Hiszpanii: Pomoc Finansowa Rządu Na Spłatę Czynszu Dla Osób Dotkniętych Kryzysem Pandemii.

4231
0
Share:

Katalońska „Agencja Mieszkanowia” (Agència d’Habitatge de la Generalitat) udostępniła na swojej stronie internetowej formularz wniosku o pomoc finansową w częściowej lub całkowitej spłacie czynszu dla osób dotkniętych kryzysem COVID-19 (Ayudas al alquiler para contribuir a minimizar el impacto económico y social del Covidien-19), która wprowadzona została przez rząd centralny w Deckrecie 11/2020, z dnia 31 marca (Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19).

1. JAKI JEST CEL POMOCY?
Pomoc musi zostać przeznaczona na całkowitą lub częściową spłatę czynszu za miesiące kwiecień-wrzesień 2020 lub na spłatę mikrokredytów otrzymanych na pokrycie płatności czynszu.

O pomoc można wnioskować nawet jeśli umowa najmu wygasła między kwietniem a wrześniem 2020, jeśli nie została uiszczona opłata za czynsz za miesiąc lub miesiące należne od kwietnia 2020.

2. ILE WYNOSI OFEROWANA POMOC FINANSOWA?
Dofinansowanie przyznawane jest na kwotę odpowiadającą maksymalnie 6 miesięcom czynszu, od kwietnia do września 2020.

Poza tym ustalone zostały maksymalne kwoty miesięczne zależne od położenia nieruchomości:

Barcelona miasto: 750 EUR/miesiąc (maksymalna kwota pomocy finansowej: 4.500 EUR);
Barcelona prowincja: 750 EUR/miesiąc (maksymalna kwota pomocy finansowej: 4.500 EUR);
Girona (miasto i prowincja): 500 EUR/miesiąc (maksymalna kwota pomocy finansowej: 3.000 EUR);
Tarragona (miasto i prowincja): 500 EUR/miesiąc (maksymalna kwota pomocy finansowej: 3.000 EUR);
Lleida (miasto i prowincja): 450 EUR/miesiąc (maksymalna kwota pomocy finansowej: 2.700 EUR);
Terres de l’Ebre: 350 EUR/miesiąc (maksymalna kwota pomocy finansowej: 2.100 EUR);

3. JAKI JEST TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW?
Wnioski można składać od 19 maja do 30 września 2020 roku. Środki, które zostały przeznaczone na pomoc finansową są ograniczone, w związku z czym przyznawana ona będzie wedle kolejności składania wniosków, aż do wyczerpania środków.

4. KTO MOŻE WNIOSKOWAĆ O POMOC FINANSOWĄ?
Ubiegać się mogą osoby objęte umową najmu na miejsce stałego pobytu i legalnego pobytu w Katalonii, które zostały dotknięte kryzysem finansowym spowodowanym przez COVID-19, tzn. które:·

Straciły pracę.
Zostały objęte Postępowaniem Czasowej Regulacji Zatrudnienia (Expediente de Regulación Temporal de Empleo).
Ich godziny pracy zostały skrócone z powodu opieki nad dziećmi w przypadku osób samozatrudnionych (reducción de jornada por cuidados).
Ich dochód znacznie zmniejszył się z powodu innych okoliczności związanych z kryzysem spowodowanym przez COVID-19.
Należy podkreślić, że, aby ubiegać się o dofinansowanie, nie wymaga się, aby to wynajmujący (arrendatario) spełniał jeden z powyższych warunków. Wystarczy, aby spełniał go jeden z członków rodzinny (unidad familiar) zamieszkujących nieruchomość.

Dodatkowe wymogi:·

Żaden z członków rodzinny, będący również lokatorem nieruchomości nie może posiadać długów w Urzędzie Skarbowym (Agencia Tributaria) lub w Zakładach Ubezpieczeń Społecznych (Seguridad Social).
Całkowity dochód członków rodzinny w miesiącu poprzedzającym wniosek nie może przekroczyć 1.613,52.-€ miesięcznie. Limit ten zostaje jednak zwiększony do 2.151,36.-€./miesiąc, w przypadku, małżonków, którzy mieszkają razem i mają pod swoją opieką dzieci oraz osobę, u której stwierdzono niepełnoprawność w 33% (intelektualna) lub 65% (sensoryczna lub fizyczna).Ponadto limit zwiększa się do 2 689,20.-€ miesięcznie w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna jest najemcą nieruchomości. Kwota ta zostanie również zwiększona o 53,78.-€ na każde dziecko pozostające na utrzymaniu wnioskodawcy (80,67.-€ na dziecko w przypadku rodzin niepełnych).
Czynsz oraz podstawowe wydatki i media (prąd, gaz, olej napędowy do ogrzewania, woda, telefonia stacjonarna i komórkowa oraz społeczność właścicieli) muszą wynosić minimum 35% dochodu netto rodziny.
Należy udokumentować opłatę czynszu za styczeń, luty oraz marzec 2020 (lub spłatę czynszu od podpisania umowy do kwietnia 2020, w przypadku gdy została ona podpisana na początku 2020 roku).
Czynsz nie może wynosić więcej niż 900.-€
5. KTO NIE MOŻE STARAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE?
Nie można wnioskować o dofinansowanie:

Jeśli wnioskodawca lub inny członek jednostki rodzinnej (będący równocześnie lokatorem najmowanej nieruchomości) jest właścicielem innej nieruchomości na terenie Hiszpanii. Wyjątki: nie dotyczy osób, które nie mogą korzystać z danej nieruchomości z przyczyn od nich niezależnych (np. w wyniku rozwodu lub separacji); nie mogą korzystać z nieruchomości z powodu niepełnosprawności członka rodziny (tzn. jeśli nieruchomość nie jest dostosowana, w sposób który umożliwiałby zamieszkanie w niej przez osobę niepełnosprawną); które są właścicielami części nieruchomości otrzymanej w spadku.
Jeśli wnioskodawca lub inny członek rodziny będący lokatorem nieruchomości jest spokrewniony lub spowinowacony z jej właścicielem (lub posiada w nim udziały, w przypadku gdy właścicielem nieruchomości jest spółka).
Jeśli wnioskodawca lub inny członek rodziny będący lokatorem nieruchomości posiada zasoby finansowe w instytucjach bankowych na kwotę przekraczającą 11.279.-€).
6. GDZIE NALEŻY SKŁADAĆ WNIOSKI?
Za pomocą strony internetowej l’Agència d’Habitatge de la Generalitat. (http://habitatge.gencat.cat/ca/detalls/Tramits/22066_Ajuts_lloguer_Covid)

7. JAKIE DOKUMENTY NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU?
Umowa najmu
„Książkę rodzinną” (libro de familia) lub równoważny dokument, w przypadku posiadania dzieci.
Potwierdzenie spłaty czynszu za styczeń, luty i marzec 2020 r.
W przypadku umów najmu, które już wygasły, ale za które nie został opłacony czynsz za miesiące kwiecień-wrzesień 2020, zaświadczenie właściciela nieruchomości poświadczające kwotę długu i nieopłaconych miesięcy najmu.
Potwierdzenie spłaty czynszu od kwietnia do momentu złożenia wniosku (tylko w przypadku jeśli czynsz został uiszczony).
Ostatni wyciąg z wypłaty (nómina) przed złożeniem wniosku wszystkich członków rodziny (będących lokatorami wynajmowanej nieruchomości) w wieku produkcyjnym lub kwartalna deklaracja podatku dochodoweg od osób fizycznych (declaración trimestral del IRPF) w przypadku samozatrudnienia.
W przypadku osób objętych Postępowaniem Czasowej Regulacji Zatrudnienia (ERTE) certyfikat wydane przez pracodawcę poświadczający objęcie ERTE.
W przypadku redukcji godzin pracy z powodu opieki (reducción de jornada por cuidados), zaświadczenie podpisane przez osobę, której dotyczy redukcja, poświadczające jej przyczynę i określające dochód w miesiącu poprzedzającym wniosek oraz bieżące dochody.
W przypadku utraty lub spadku dochodów z innych przyczyn zaświadczenie podpisane przez osobę, której dotyczy spadek dochodów, poświadczające jego przyczynę oraz oreślające dochód w miesiącu poprzedzającym wniosek oraz bieżące dochody.
Zaświadczenie, podpisane przez wnioskodawcę, potwierdzające spełnianie wszystkich wymogów niezbędnych do otrzymania dofinansowania.
Wyciągi bankowe wnioskodawcy oraz pozostałych członków rodziny (będących lokatorami wynajmowanej nieruchomości), potwierdzające brak środków na kwotę przekraczającą 11.279 EUR.
Rachunki za media za ostatnie trzy miesiące poprzedzające wniosek lub wyciągi bankowe powierdzające opłatę rachunków.
W przypadku, gdy wnioskodawca otrzymał mikrokredyt na spłatę czynszu, zaświadczenie banku dotyczące otrzymanego mikrokredytu.
W razie braku możliwości przedstawienia wymaganego dokumentu, można dołączyć do wniosku zaświadczenie, podpisane przez wnioskodawcę, poświadczające powody, dla których nie złożono danego dokumentu, które muszą być związane z obecna sytuacją wywołaną kryzysem COVID-19.

*** Artykuł pochodzi ze strony http://www.cambra-catpol.com/ i został umieszczony dzięki uprzejmości Izby Katalońsko-Polskiej Wspierania Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Orygiał: http://www.cambra-catpol.com/pl/pomoc-finansowa-na-splate-czynszu-dla-osob-dotknietych-kryzysem-finansowym-spowodowanym-przez-covid-19/
***

Share: