COVID-19 W Hiszpanii: Pomoc dla przedsiębiorców i pracowników.

2754
0
Share:

camara-660x134

W związku z ogromnym rozwojem epidemii COVID-19 w Hiszpanii, rząd hiszpański wprowadził środki dotyczące przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą (autonomos) oraz pracowników w celu zmniejszenia negatywnych skutków społecznych i gospodarczych obecnego kryzysu. Najważniejsze środki podjęte obejmują:

1. ZAKAZ ZWALNIANIA PRACOWNIKÓW Z POWODU EPIDEMII COVID-19

Wprowadza się zakaz zwalniania oraz rozwiązywania umów o pracę z przyczyn związanych z epidemią COVID-19. Tego typu zwolnienia uważane będą za niezgodne z przepisami prawa pracy. Dotyczy to tak umów stałych, jak i tymczasowych. Zakaz ten nie dotyczy tzw. postępowania tymczasowego zwolnienia pracowników (Expediente de Regulación Temporal de Empleo), którego temat podejmiemy w kolejnym artykule.

2. ŚWIADCZENIE NADZWYCZAJNE DLA OSÓB SAMOZATRUDNIONYCH (AUTÓNOMOS) DOTKNIĘTYCH KRYZYSEM COVID-19

Ustanawia się świadczenie nadzywczajne dla osób samozatrudnionych (Prestación extraordinaria por cese de actividad), które zmuszone zostały do zamknięcia działalności gospodarczej bezpośrednio w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego, lub których przychód za marzec spadł o 75% względem średniego przychodu miesięcznego z prowadzonej działalności w okresie od lipca do grudnia 2019 roku. O pomoc tę mogą ubiegać się także te osoby samozatrudnione, które są zarządcami spółek, zatrudniają pracowników lub, które pracują także na podstawie umowy o pracę, jeśli nie pobierają żadnego innego świadczenia.

Aby móc ubiegać się o świadczenie należy być aktualne zarejestrowanym w hiszpańskim Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (Seguridad Social) i nie zalegać ze spłatą comiesięcznych składek (cuota de autónomo).

Wniosek o przyznanie świadczenia należy złożyć do 31 maja 2020 roku (chociaż termin ten może ulec zmianie w przypadku przedłużenia stanu wyjątkowego) do wybranego wcześniej przez nas stowarzyszenia współpracującego z hiszpańskim Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (tzw. Mutua) lub do Urzędu Pracy (Servicio Público de Empleo Estatal). W przypadku autonómos, którzy opierają swój wniosek na spadku przychodów o 75%, należy dołączyć do wniosku dokumentację potwierdzającą ten spadek.

Pomoc finansowa wypłacana będzie za każdy miesiąc trwania stanu wyjątkowego z mocą wsteczną. Oznacza to, że wypłacona zostanie kwota odpowiadająca dniom marca, w którym twał już stan wyjątkowy. Jeśli chodzi o kwotę świadczenia wynosić ona będzie 70% wybranej przez nas wcześniej podstawy wyliczenia składek.

Ponadto, osoby, którym zostanie przyznane świadczenie zostaną zwolnione z comiesięcznej składki (cuta de autónomo) i zwrócona im zostanie część kwoty zapłaconej w marcu za dni, w których wprowadzony już został stan wyjątkowy.

3. POMOC FINANSOWA OFEROWANA PRZEDSIĘBIORCOM PRZEZ RZĄD KATALONII

Autónomos posiadający adres podatkowy na terenie Katalonii mogą ubiegać się o pomoc finansową oferowaną przez rząd Katalonii. Polega ona na jednorazowej wypłacie kwoty do 2.000.-€ autónomos spełniającym wymogi. Kwota świadczenia zależeć będzie od spadku przychodów. Mogą się o nie ubiegać autónomos spełniający wszystkie następujące warunki:

Zaprzestanie działalności gospodarczej wynikało z wprowadzenia stanu wyjątkowego (np. właściciele kawiarni, restauracji, siłowni, fryzjerzy, itp.).
Ich przychód za marzec 2020 spadł drastycznie względem przychodu za marzec 2019 lub względem średniego miesięcznego przychodu od rozpoczęcia działalności (w przypadku autónomos którzy rozpoczęli działalność po marcu 2019).
Kwota podstawy opodatkowania (base imponible) w ostatniej złożonej deklaracji za podatek od dochodu od osób fizycznych (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) nie może wynosić więcej niż 25.000€.
Wniosek należy składać online do departamentu pracy (Departament de Treball) rządu Katalonii. Wnioski składać można od 6 kwietnia do 5 maja 2020 roku.

Warto zaznaczyć, iż rząd kataloński przeznaczył na ten cel określoną kwotę (7,5 miliona euro). Oznacza to, iż świadczenie nie zostanie przyznane wszystkim spełniającym wymogi autónomos, tylko przyznawane będzie na podstawie kolejności złożenia wniosku. Ponadto, osoba korzystająca z opisanego w powyższym punkcie świadczenia oferowanego przez hiszpański rząd (Prestación extraordinaria por cese de actividad) nie może starać się jednocześnie o przyznanie pomocy finansowej oferowanej przez rząd Katalonii.

4. ODROCZENIE COMIESIĘCZNYCH SKŁADEK ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Autónomos mogą ubiegać się o odroczenie składek za miesiące maj, czerwiec oraz lipiec. W tym celu należy złożyć wniosek do Seguridad Social, która odpowie w terminie do 3 miesięcy. Składki mogą zostać odroczone na okres 6 miesięcy.

*** Artykuł pochodzi ze strony http://www.cambra-catpol.com/ i został umieszczony dzięki uprzejmości Izby Katalońsko-Polskiej Wspierania Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Orygiał: http://www.cambra-catpol.com/pl/covid-19-w-hiszpanii-pomoc-dla-przedsiebiorcow-i-pracownikow/
***

Share: